سامانه نگهداری و تعمیرات جنوب

سامانه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) در برگیرنده مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که با هدف بررسی وضعیت موجود به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب انجام می شود. انجام صحیح و به موقع این فعالیت ها نتایجی شامل افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات است، نهایتا استقرار سامانه PM در سازمان باعث کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعات خواهد شد.